Elementor #21444

近期文章: 大教育平台

學生網上學習電腦捐贈計劃

學生網上學習電腦捐贈計劃

自去年起,受各重大事件影響,教育局兩度宣佈停課。一月以來,受疫情影響,教育局指示全港學校採…

STEAM@Soybean 2020

STEAM@Soybean 2020

STEAM@Soybean計劃–未來三年讓30至40間本地中學,共900至12…

The Next Influencers 2019-2020全港中學生數碼傳訊創作比賽

The Next Influencers 2019-2020全港中學生數碼傳訊創作比賽

今年大教育平台繼續與沙龍文化產業研究所合作,舉辦The Next Influencers …